Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van een school is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in een bedrijf en is wettelijk verplicht. Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten over het beleid van de school. Dat kan over uiteenlopende onderwerpen gaan, denk aan huisvesting en verkeersveiligheid, het school- en vakantierooster of de ouderbijdrage. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. De rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap.

De MR is te bereiken via mr.kareleykman@ogamstelland.nl.

Leden MR 

In de MR van onze school zitten 4 leerkrachten (gekozen door leraren) en 4 ouders (gekozen door de ouders). Zij zijn gekozen voor een periode van 3 jaar. Zodra er een plek in de MR vrij komt, vinden nieuwe verkiezingen plaats.

De leden van de MR van het schooljaar 2022-2023 zijn:

OudersPersoneel
Aarti Vishnudatt-Makhan, moeder van Raveen (groep 8)/ vacatureCarola Andringa
Frank van de Vinne (voorzitter), vader van Tijmen (groep 7)/vacaturevacature
Geertje Visser, moeder van Kick (groep 7) en Freek (groep 3)Joke Feenstra 
Laurens den Dulk, vader van Nathan (groep 8) en Collin (groep 5)Manja Schneider

 

MR Vergaderingen

De schoolleiding, de directeur en adjuncten, schuiven vrijwel altijd aan bij onze vergaderingen. Zij zijn geen formeel MR lid. De vergadering verloopt altijd aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda. Deze agenda delen we voorafgaand aan de vergadering via Social Schools.

De vergaderingen zijn openbaar en iedere Eykman-ouder is van harte welkom om aan te schuiven als toehoorder. Wil je een vergadering bijwonen? Meld dat dan even van te voren via mr.kareleykman@ogamstelland.nl. We laten je dan ook weten of de vergadering in school is of online.

De MR vergadert in de lerarenkamer 8 keer per jaar, altijd tussen 19:00 en 21:00.

De vergaderdata van schooljaar 2023 zijn:

DagDatum
Dinsdag11 oktober 2022
Donderdag3 november 2022
Donderdag15 december 2022
Donderdag26 januari 2023 Thema avond
Dinsdag7 maart 2023
Donderdag20 April
Dinsdag23 mei 2023
Donderdag 6 juli 2023

 

 

 

 

 

 

GMR
De Karel Eykmanschool maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amstelland. Veel beslissingen die alle elf aangesloten scholen betreffen, worden op ‘bovenschools’ bestuursniveau genomen. Uit iedere MR neemt daarvoor een vertegenwoordiger uit de ouder- en personeelsgeleding ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de MR-vergaderingen wordt verslag gedaan van wat er in de GMR is besproken.

 

Notulen en jaarverslag

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, deze notulen vind je op Social Schools in de MR groep. Een keer per jaar publiceert de MR haar jaarverslag, ook deze worden in de MR groep geplaatst.